भागधारकांची यादी

Shri. Abhijit Bangar, IAS
मनपा आयुक्त, ठाणे


मा. महापौर


विरोधी पक्षनेते


सभागृह नेते - ठाणे महानगरपालिका


उपमहापौर


स्थायी समिती अध्यक्ष

Dr. Mahendra Kalyankar (IAS)
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग