हरियाली तलावालगत विकास

Hariyali Lake Front – 4
Hariyali Lake Front – 3
Hariyali Lake Front – 2
Hariyali Lake Front – 1

एकूणच प्रकल्प पूर्ण

ठाणे शहर तलावांचे शहर म्हणून देखील ओळखले जाते. या शहरात 35 पेक्षा जास्त तलाव अस्तित्वात आहेत. ठाणे स्मार्ट सिटीच्या क्षेत्र आधारीत विकास (ए.बी.डी.) परिसरात असलेल्या कमल, हरियाली व मासुंदा तलाव विकासांबाबतचे प्रस्ताव ठाणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत तयार करून, नगर विकास मंत्रालय मा.भारत सरकार यांना सादर करण्यात आलेले असून ठाणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत तलावांचे विकास कामे करण्यात येत आहेत.

प्रकल्प वैशिष्ट्ये

    • तलावातील पाण्याच्या गुणवत्तेतमध्ये सुधारणा.

 

    • नागरीकांसाठी जॉगींग ट्रॅक तयार करणे व तलावाची रंगरंगोटी करणे.

 

  • तलावालगत वृक्षरोपण करणे तसेच तलावाचे सुशोभिकरण करणे .

नागरिकांना होणारा लाभ

    • जैवविविधतेचे संरक्षण तसेच मोकळया जागांचे जतन.

 

  • तलावातील पाण्याच्या गुणवत्तेतमध्ये सुधारणा.
निविदा प्रसिद्ध दिनांक : निविदा प्रकाशित
Issuance of Work Order : काम पूर्ण
कार्यादेश दिनांक: 03/03/2014
ठेकेदाराचे नाव : M/s. A E Infra Projects Pvt. Ltd –
M/s. L K Deole & Company (JV)
स्थितीः काम पूर्ण
मंजुर निविदा रक्कम: INR. 1.41 Cr
प्रकल्पाचा कालावधी : 12 months
भौतिक प्रगती: 100%
आर्थिक प्रगती : 100%
Expenditure Till Date: INR. 1.41 Cr